DOCUMENT

Algemene voorwaarden 

DATUM

01-01-2023

Definities

– Samoht: Samoht Marketingbureau, gevestigd te Moerdonksvoort 40 5706HL Helmond, inges- chreven in het handelsregister onder nummer 82875219.

–  Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht geeft aan Samoht.

–  Opdracht: de opdracht die de Opdrachtgever aan Samoht geeft.

–  Partijen: Samoht en de Opdrachtgever samen.

 

Offertes

– Alle aanbiedingen en offertes van Samoht zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

– Aanbiedingen en offertes vervallen automatisch 30 dagen na datum van verzending, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

Uitvoering van de overeenkomst

– Samoht zal de opdracht zo snel mogelijk uitvoeren, tenzij anders is overeengekomen. – Indien een leveringstermijn is overeengekomen, zal Samoht de Opdrachtgever tijdig informeren indien de leveringstermijn niet kan worden nagekomen.

 

Annulering door opdrachtgever

– De Opdrachtgever heeft het recht een opdracht te annuleren mits dit schriftelijk wordt medegedeeld aan Samoht.

– Indien een opdracht wordt geannuleerd, is de Opdrachtgever gehouden tot betaling van de kosten die Samoht heeft gemaakt voor de uitvoering van de opdracht tot het moment van annulering.

 

Annulering door Samoht

– Samoht heeft het recht een opdracht te annuleren indien de Opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van enige verplichting uit deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst.

– Indien een opdracht wordt geannuleerd, is Samoht niet gehouden tot vergoeding van schade aan de Opdrachtgever.

 

Wijzigingen

– Samoht heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de opdracht indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van de opdracht.

– Indien de wijzigingen leiden tot extra kosten, zullen deze kosten worden vergoed door de Opdrachtgever.

 

Vertrouwelijke informatie

– Samoht zal vertrouwelijke informatie die zij van de Opdrachtgever ontvangt vertrouwelijk behandelen en zal deze informatie niet openbaar maken aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.

DOCUMENT

Privacy

DATUM

01-01-2023

Privacyverklaring Samoht Marketingbureau

Samoht Marketingbureau (hierna genoemd “Samoht” of “wij”) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om uw opdrach- tuit te kunnen voeren en om u op de hoogte te houden van onze diensten en producten. In deze privacyverklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken. We raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Welke gegevens verzamelen we?

– Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
– Gegevens die u zelf op onze website invult, zoals bij het invullen van een contactformulier of

aanmeldformulier voor een nieuwsbrief
– Gegevens die u ons verstrekt tijdens een telefonisch of persoonlijk gesprek

Waarom we deze gegevens verzamelen:

– Om contact met u op te kunnen nemen wanneer dit nodig is om uw opdracht uit te kunnen voeren

–  Om u te kunnen informeren over onze diensten en producten

–  Om onze website en diensten te kunnen verbeteren

Hoe we deze gegevens gebruiken:

– Wij zullen uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt

– Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor het uitvoeren van een opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

– Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Cookies:

– Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw rechten:

– U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. – U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar thomas@contracreative.nl. – Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

– Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
– Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele

Vragen:

– Als u vragen heeft over onze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via thomas@contracreative.nl.

DOCUMENT

Disclaimer

DATUM

01-01-2023

Gebruik van informatie:

– De informatie op deze website is alleen bedoeld voor algemene informatiedoelen en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij garanderen niet dat de informatie op deze website juist, volledig of actueel is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website of het gebruik van informatie die via een hyperlink op deze website is verkregen.

 

E-mail:

– Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onbevoegde toegang of verlies van e-mails of andere gegevens die worden verzonden naar of via ons e-mailadres.

 

Hyperlinks:

– Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud of gebruik van deze websites of pagina’s en stellen geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid, actualiteit of volledigheid van de infor- matie op deze websites of pagina’s. Het gebruik van deze hyperlinks is op eigen risico.

 

Intellectuele eigendomsrechten:

– Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooien en andere eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze website, zoals teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen, berusten bij Samoht of de respectiev- elijke rechthebbenden. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te verveelvoudigen of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samoht of de respectievelijke rechthebbenden.

[weglot_switcher]